دستکاری هائی که مدتی است بخصوص خانم ها و به ویژه پا به سن ها بر روی صورت خود انجام می دهند، بنظر من دستکاری ناروائی است  ” و این موضوع به آقایان که می رسد دیگر به مرحله مضحک نزدیک می شود ”
چیدمان طبیعی چهره ها که با این دستکاری ها فرم دیگری می گیرد پایه های زیبائی های مادرزادی را می لرزاند.
بوتاکس و فیلر و لیزر و حتا جراحی های کوچک بر روی قسمت هائی بخصوص در صورت ممکن است حاصلی زیبا ” توجه شود  ممکن است ” به بار آورد ” و البته موقت ”  ولی هر گز طراوت را که  ره آورد جوانی است بهمراه نخواهد داشت ” بر چهره های  ور رفته شده ” دقت کنید هیچ اثری از طراوت که نعمت جوانی است نخواهید یافت.
انگشت نما شدن نیز یکی دیگر از عواقب این دستکاری هاست و خب ایجاد پچ پچ های پشت سر. در حقیقت چنین خانم هائی، هم چوب را می خورند هم پیاز را. هم گزاف می پردازند و هم جوان نمی شوند ” کمی هم اگر بشوند، حتمن عاری از طراوت است ”
با تغذیه مطلوب و صحیح، با جلو گیری از شب زنده داری که فرساینده طراوت است، با مصرف میوه بخصوص میوه های آبدار
با ماسک حوله خیس نیم گرم بر روی صورت، با فقط ۱۵ دقیقه نرمش بخصوص صبحگاهی، با اندکی راه پیمائی حتا یک روز در میان، با مشکل نگرفتن مسائلی که به عضلات صورت فشار نا مطلوب می آورد، صد ها بار بشاش تر خوشگلتر و با طراوت تر می شوید. از هر نوع دستکاری برای بیشتر زیبا نشان دادن خود پرهیز کنید، همه موقت، و عاری از طراوت است.
سه ماه مداوم راه کار های طبیعی را که گفته شد به کار ببندید و چهره خود را در اختیار انواع تزریقات و جراحی ها نگذارید  و از نتیجه مطلوب آن حیرت کنید.