حتمن می دانید که یکی از انواع اعتیاد ها اعتیاد به سکس است
و این اعتیاد در مورد مردان خدا ” پیشوایان دینی ” اغلب صورت تجاوز بخود می گیرد.
در مورد کشیش های مسیحی که موارد عدیده است، میتوان به محرومیت های جنسی حتا محرومیت از ازدواج آن ها نسبتش داد. اما در مورد مسلمان ها که می توانند تا چهار زن عقدی و فراوان صیغه داشته باشند این تجاورات آنهم به پسران و آن هم از طرف امام جمعه ها، جز رزالت و پستی و بی شخصیتی و سوء استفاده از اعتماد دلیلی نمی تواند داشته باشد.
یک خبر
امام جمعه مسجد ” بیت المکرم ” وابسته به جامعه اسلامی واقع در خیابان دانفورت شهر تورونتو در کانادا به جرم ۱۳ مورد تجاوز به کودانی که نزد او تغلیم قرآن می دیده اند دستگیر شد.
ملاحظه می کنید
امام جمعه مسجد
وابسته به جامعه اسلامی
معلم فرآن
بی ترس از خدا
بی شرم از خانه خدا
و بی توجه به مقام معلمی و
بدون حرمت به قرآن
یک خوک کثیف بوده است
بعد فریاد می زنند که به پیشوایان دینی احترام بگذارید و به درستی شان ایمان داشته باشید.
و نشنیدیم که خدا و فرآن بزند به کمرشان و حد اقل از مردی بیاندازدشان