آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی را با آرزوی بهتری و به سامان

شدن نابسامانی ها

به همه ی مردم دنیا بخصوص به هم وطن های خودمان

تبریک می گوئیم

شورای نویسندگان