آنچه در زیر می خوانید نظر یکی از مشاوران کلیدی حکومت اسلامی است. آنقدر ضد ایرانی و ضد پیشرفت و ترقی است که ممکن است باور نکنید.

*** در مقدمه جلد اول کتاب: ” بیماریهای عفونی ” منتشره در سال ۱۳۵۸ ، آقای دکتر علی اکبر ولایتی، چنین نوشته است: ( دقت کنید، ببینید با چه چیز هائی مخالف است )
“…مدرسه های میز و نیمکت دار – راه آهن سرتاسری – تاسیس دانشگاه – افتتاح دانشکده پزشکی – تونل کندوان – ناو جنگی پلنگ – تاسیس رادیو و پخش سرتاسری صوت قمر
– زنده کردن تاریخ قبل از اسلام – ….پبراستن زبان فارسی…و همه این ها یعنی ترقی….”
حیرت نمی کنید؟