شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

جشن یلدا، سفره ی خانه هاتان پر از لبخند وانار.
پر از بادام و امید.
پر از شادی و پسته.
روزگارتان سبز و سرخ و روشن باد
چونان هندوانه های رقصان یلدایی!

جشن میلاد خورشید(مهر و یا میترا) بر شما خجسته باد!
جشن سال نو میلادی بر شما مبارک باد!

Happy yalda

HAPPY NEWYEAR
I WISH YOUR HOME
FULL OF SMILE AND POMIGRANTE
FULL OF ALMOND AND HOPE
FULL OF HAPPINESS AND PESTACHIO
محمود کویر۲۰۱۱