تشکری صمیمانه داریم از همه ی سروران فرهیخته ای که به خود زحمت داده وبا

ارسال تبریک بمناسبت  چهاردهمین سال آغاز به کار گذرگاه ما را خوشحال و

تشویق کرده اند.

برای همه ی این نازنین ها خوشحالی و سلامتی آرزو داریم

همه ی همکاران گذرگاه