چمدانها را ببندید
وزارتامور خارجه ایران اعلامکرد که به کوری چشم کشورهای غربی طبق توافقات دوجانبه با کشور
بورکینا فاسو ” ایرانیان ازاین پس میتوانند بدون اخذ ویزا به این کشور مسافرت نمایند!
کشور بورکینا فاسو کشور کوچکی است درغرب آفریقا با مساحت ۲۷۴ هزار کیلومتر مربع
که پایتخت آن ” اواگادوگو ” نام دارد و شهر مهم دوم آن “ کودوگو ” میباشد.
مثل این که وزارت امور خارجه هم با ما
ایرانی ها شوخی دارد، چرا ویزای سویس وفرانسه و بلژیک و استرالیا را حذف نکردند بجای این
کشورهای با نام  غیر قابل تلفظ؟ آیا می توانید مجسم کنید کسی را که به
دوستانش می گوید:
به جای لاس وگاس و ریودوژانیرو و پاریس جاتون خالی رفتم اواگادوگو
بعد ش هم رفتیم کودوگو