درست همچنین روزی بود که إز یک درخت سیب که الآن در دانشگاه أکسفورد است
یک سیب خورد به کله نیوتن
نه تنها مغر أو بلکه جهان تکان خورد.

۲۹۰ سال پیش. و درست همچنین روز و در همان سال بود که مغز یکنفر دیگر هم تکان خورد
و کشف بزرگی کرد.
علامه مجلسی فهمید که اگر با پای راست وارد خلا شوید …. بله درست ٢٩٠ سال پیش