من در گلبرگ گلها، در برگ سبزدرختان،
در جهش آهوان در دشتها، در ریزش هرآبشار،
در قطره های باران، و درهر ذره کائنات…
وجود خواهم داشت…من برای همیشه خواهم ماند.