شعر موفق ترابری زبان به عاطفه را در مخاطب انجام می دهد. عاطفه طیف معتنابهی از غریزه، احساس، محرکه، هیجان، وجدان، اعتقاد را در بر می گیرد. این تحریک عاطفی میتواند بصورت بایاس bias روی زبان و منطق فرد اثر سلبی گذارد. در دکلماسیون شعر تعهد، پیام سمعی به برانگیختن عواطف، منطق، همدردی با پیام در خواننده منجر می شود. نمونه ها: ناصر خسرو، برشت، سرود ملی، سلطانپور. باید گفت: من شعر می خوانم تا بدانم دیگران چگونه جهان را جای بهتری تخیل می کنند. خودم هم شعر می گویم تا دیگران بدانند چگونه جهان را جای بهتری می توان تخیل کرد. موجسازان جامعه ابداع گرانند