ای گم شده در سال های دور،شا دی نا پایدار !

بار دیگر سراغ از تو گرفتیم.

گفتند: نا خوا سته به سفری دور رفته ای .

ما که،در تکرار سال های بد طاعونی پیر شده ایم و پای سفر هم نداریم .لااقل تو، برگشتنا سر راهت به ما سری بزن !

اگر راه خانه ی مارا به نشانی سابق گم کرده ای چه بهتر !

سال ها ست چله نشین خانه ی اندوهیم ، کنار لاشه ی اسبی مرده ،این است نشانی جدید !

*****

۶ ژانویه ۲۰۱۱