با توجه به دو نکته اساسی، بخصوص در این زمان باید توجهی خاص به کتابخانه داشته باشیم
با درک این واقعیت که اگر نه بشکل نمادین ولی در حقیقت گرفتار نوعی کتاب سوزان هستیم. مسئولیت یا در حقیقت رسالت عاشقان ادبیات حکم می کند که کتاب و کتابخانه را هدف برگزیده خواست و ذهن خود قرار دهند.
خوشبختانه بر روی اکثر سایتها کتابخانه ای هر قدر کوچک وجود دارد و مجموع آنها همراه با سایت کتاب فارسی که بیش از ششهزار جلد کتاب را جمع آوری کرده است گنجینه ارزشمندی پیش روی عاشقان ادبیات قرار دارد که به انحاء مختلف بایستی از آن نگهداری کرد و در حد امکان از آنها کپی گرفت و در کتابخانه های شخصی خود محفوظ داشت. غفلت، با توجه به عناد متجاسرین حاکم، پشیمانی دارد. چون یکی از اهداف آن ها بی هویت کردن ملت ماست بهمانگونه که با سنن ما و روزهای نمادین تداوم بودنمان، با لجاجتی دشمنانه مبارزه می کنند.
ما بر پایه توان یک رسانه، در کتابخانه گذرگاه کتابهائی را با موضوعهای مختلف گرد آورده ایم که بسیاری از آنها را در جائی دیگر نمی توان یافت.
داستان یکی از شاخص ترین پایه های ادبیات ماست که در کتابخانه گذرگاه مجموعه هائی از آنها وجود دارد. نگاه به آنها می تواند ضمن توجه به سبک های مختلف زمان مناسبی باشد برای خواندن.
با یک کلیک بر روی نوشته ” کتابخانه ” در بالای صفحه اول می توانید وارد آن شوید و با کتابهای موجود در قفسه های آن آشنائی بیشتری بیابید. و نظر خود را چه در کل به محتوای کتابخانه و چه بصورت نقد در مورد هر کتاب بیان کنید و بنویسید تا راهنمائی باشد برای ما که کاستی هایمان را در حد امکان بر طرف کنیم.

تلاش ما بر این است که در هر ماه حتا اگر یک کتاب هم شده به این مجموعه اضافه کنیم،
و در زمینه افزودن کتابهائی که با نشر الکترونیک  متولد می شوند به سبب یاری رسانی به توسعه عرضه کتاب فعالیتی مضاعف داریم.

هر یک از ما رسالتی در جهت نگه داری کتاب ها بر عهده دارم. آن را بخاطر داشته باشیم.