با سپاس از لطفی که می فرمائید.
با خبر شدم که سایت جن و پری ، متاسفانه از ادامه وامانده است. طبیعی است که مثل هر خدا حافظی، تاسف بر انگیز است بخصوص که در ارتباط با ادبیات باشد آن هم در زمانه ای که قصد از بالندگی انداختن آن است، به انواع حیّل.

نظریاتی ” Commens ” را که در رابطه با این توقف بر روی این سایت از سوی همه دلسوختگان و متاسفین نوشته شده است نیز خواندم.
من هم نظرم را بر این پایه که جرا تعطیل می کنید بجای واگذاری و یا گماردن مسئولی دیگر. نوشتم که نه تنها حیف است که بودنش یک نیاز است. ولی چون دیدم که به اندازه کافی از مدیر آن تمجید کرده اند، من تکرار نکردم، بی خبر از اینکه ایشان همانی است که در بین نقد های چاپلوسانه و متملقانه ای که بر کتابش ” پری دریائی ” نوشته شده بود وقتی مادر مرده ای این کتاب را راستین و صادقانه نقد کرده بود چنان از کوره در رفته بود که اگر منتقد بغل دستش بود خفه اش می کرد.

و حا لا نیز چون من هم چون دیگران از ایشان در رابطه با مدیریت سایت جن و پری تعریف نکرده ام و حتا به ایشان تذکر درست داده بودم که بستن سایتی که این همه مخاطب دارد و با آن همه مطالب جالب درست نیست و راه مورد نظرم را برای تداوم آن مطرح کرده بودم آن را منعکس نکرده است.
الحق چه سرمشقی است رفتار ایشان …رفتاری که متاسفانه دامن خیلی ها را در دست دارد…..همه اش تعربف و تعریف و تعریف … بی هیچ اشکال قابل نقدی که گویا وحی متزلند.