مرز من با کسانی است که [به هر دلیلی] زمینه ساز به حکومت رساندن فجیعترین حکومت دینی در تاریخ شده اند و

همچنان هم بر این عملکرد خرابکارانه شان پای میفشارند؛ تفاوتی هم نمیکند که خود را پشت کدام حزب و فرقه و سازمانی

پنهان کرده اند؛ هرکس از این افتضاح بزرگ تاریخی شرمسار نباشد، برای من همیشه ایران ستیز و زن ستیز هست وخواهد ماند.