دو خط شعر از سر در ِ دو روزنامه ی فکاهی ” طنز پرداز ” روزگارانی که مرد میدان کم نداشتیم …
افسوس و صد افسوس که حالا ….

بر سر در روزنامه توفیق:

” بیچاره آن کسی که گرفتار عقل شد
خوشبخت آنکه کرّه خر آمد و الاغ رفت “

و بر سر در روزنامه چلنگر:

” بشکنی ای قلم ای دست اگر
پیچی از خدمت محرومان سر”