در صحبتی با بخش ادبی خبر گزاری ایسنا  خانم شهلا زرلکی در مورد انتشار کتاب آخرش:|
” چراغ ها را من روشن می کنم :
گفته است

این کتاب حدود سه سال پیش به ناشر سپرده شد و یک سال و نیم در وضعیت تعلیق مجوز بود تا اینکه زمستان سال
گذشته مجوزش صادر شد.

از قرار مردم در ایران کتاب هر نویسنده وقتی که مثل نان فطیر شد به دستشان می رسد. این بازی ها برای چیست ؟