ای فسانه،  فسانه، فسانه
ای خدنگ تو را من نشانه
ای علاج دل ای داروی درد
همره گریه های شبانه
—————————با من سوخته در چه کاری؟

” افسانه ” نیما بوشیج ، کتابی است که بصورت PDF
بعنوان کتاب ماه در قفسه های گذرگاه جای داده شده است
خوشحالیم که اینک کتابخانه گذرگاه ، بسیار کتابهائی را در خود جای داده است که خواننده را بر سر شوق می آورد.
فرصت کردید سری به این گنجینه کوچک بزنید

چون زه گهواره بیرونم آورد
مادرم سرگذشت تو می گفت
بر من از رنگ و بوی تو می زد
دیده از جذبه های تو می خفت
——————————— می شدم بیهش و محو و مفتون