جُنگ مردادماه ۱۳۹۰ گذرگاه – شماره ۱۱۷ – را این دوستان یاری کرده اند:

محمود کویر-  شمس لنگرودی –  ملیحه تیره گل  – علی اصغر راشدان –

صفیه ناظر زاده – رضا اغنمی – شقایق زعفری – لیلا فرجامی – سحر –

علی اوحدی –  فریبرز شیرزادی – مسعود ناصری – کیوان صادقی –

مهران رفیعی – ابو الفضل محققی – ایرج مصداقی – رحیم سینائی – مسعود

یزدی – سیاوش مقدم – علی میر عطائی – محمد رضا پور شجری – فرزاد

فرهادی – نسرین مدنی- امید سلیمی نبی – مرضیه رسولی – امیر هوشنگ

برزگر- لیلا صراف –  مجید قنبری – محمود صفریان