جُنگ تیر ماه گذرگاهم….این دهمین تیر است که با شما هستم
ماه ِشروع تابستانم….فصل فراوانی  میوه ها و گل ها

من یکصد و شانزدهمین ” ۱۱۶ ” شماره ام …و یک بغل مطلب
برای شما دارم….با آثاری از این  دوستان:

محمود کویر-  اسماعیل خوئی – نسرین مدنی – مانا آقائی- بصیر نصیبی -ایرج مصداقی – بونس تراکمه – عباس صحرائی – بهمن – نصرت الله نوح – محمد پناهی – احمد طباطبائی – رحیم سینائی – حسن همایون – رضا باقری اصل – محمد رضا معقول – منوچهر دوستی – مصطفا انصاف – اصغر واقدی – استیون هاو گینگ – محمود صفریان