جُنگ شهریور ماه گذرگاه را این دوستان یاری کرده اند

محمود کویر- شمس لنگرودی – ملیحه تیره گل – علی اصغر راشدان
– خالد رسول پور- نادره افشاری- مانا آقائی- ابوالفضل اردوخانی – مینا اسدی
احمد طباطبائی- مرضیه بداغی- کمال دماوندی- جعفر یزدی- امیر هوشنگ برزگر-
– اِلیسا- فرامرز پور نوروز- مهران مدیری – رحیم سینائی – نسرین مدنی-
نوش آفرین ارجمند- مجید قنبری – مجتبا پور محسن – سید رضا شکراللهی –
محسن صابری- بهمن- اسماعیل رجبی- فریدون مشبری- مهران رفیعی- بهرام جیحون- آریو ساسانی – بهزاد اندیشه – محسن عمادی-  فریبرز شیرزادی – مرتضا خبازیان زاده – محمود صفریان

*******************