گذرگاه دیماه….زمستان شروع شد.

هنوز سرما را باور ندارد

لانه گم کرده ای یا چون من آن را از دست داده ای؟
این شاخه ها سخت بی وفایند، می بینی که چگونه اولین برف را
بر خود خواب داده اند.
دیری نمی پایت که همین شاخه را نیز از دست خواهی داد.
هوشیار باش، انتظار بیهوده است…مدفونت می کند.
فریاد ز هر گوشه ی این شهر بلند است
ویرن شود این شهر که فریاد رسی نیست

***********************************

جُنگ دی ماه  گذرگاه را این دوستان یاری کرده اند
**************************************

محمود صفریان – توران رئیسی – احمد قندهاری – دکتر ملکی – شهلا آقا پور – مهدی رودسری – داراب پهلوان – گُلاره صفریان – ناصر زراعتی – امیر هوشنگ برزگر – شکوفه آذر – مانا آقائی – مینو شهرستانی – رضا کاظمی – مینو نصرت – اسماعیل معزّی – فریدون مشیری – دکتر بیژن باران – زیتون – رضا علامه زاده- سید علی صالحی – مسعود ناصری –نادر نادر پور – اعظم ایرانشاهی – چخوف – احمد گلشیری فرهاد عرفانی – مزدک – مهسا پاکزاد- استاندال – الیسا تنگسیر – محمود کویر-