تابستان

تابستانی دیگر…سالی دیگر…و گذرگاهی دیگر…

گذرگاه مرداد ماه، در سیزدهمین سال فعالیت
شماره ١۵
٣
این شماره گذرگاه نیز حاصل همت این یاران است

********************************************
مریم الهی – ابوالفضل سپاسی – رحیم سینائی – یوسف انصاری – آرش آذرپناه – محمد زهری – عمو مهرداد  ” مهرداد اکبری ” – خسرو باقر پور- محمود صفریان – صفیه ناظر زاده – نوش آفرین ارجمند- الیسا تنگسیر – دکتر کریم سهرابی ” یاغی ” – شهره احدیت – حمید رضا یعقوبی – عبید – عیدی نعمتی – مهران امیدی – فاضل نظری – رضا علامه زاده – نوشین ارجمند –
امیر هوشنگ برزگر – علی میرعطائی – کمال دماوندی – محمد رضا شجریان – مهران رفیعی – س. حمیدی –