همراه شو رفیق کین درد مشترک جداجدا درمان نمی شود

تابستانی دیگر…سالی دیگر…و گذرگاهی دیگر…

گذرگاه تیر ماه، گذرگاه آغاز تابستان ١٣٩٣ در سیزدهمین سال فعالیت

شماره ١۵٢

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
********************************************
محمود صفریان – علی میر عطائی – فریدون فرخزاد – مهر داد – بیژن نجدی – آوای دریا – نوش آفرین ارجمند – رهی معیّری – شهره احدیت – جرج اورول –
آریو ساسانی- گُلاره صفریان – لادن رهبری – سهراب امیدیان فر – فرهاد عرفانی ” مزدک ” –
خسرو باقرپور- آوا سپهر- محمد عضدانلو- لیلی گلستان- فاطمه جمالپور- توران رئیسی –
نوید  امید یار- رضا اغنمی –