شهریور
ماه بدرود تابستان
گذرگاه شهریور ماه ، در سیزدهمین سال فعالیت
شماره  ١۵۴

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

***********************************
مهران بقائی – دکتر محمود صفریان – خسرو باقر پور – هوشنگ ابتهاج ” سایه ” – امیرمهیم-
نسرین کاردان – شهره احدیت – صفیه ناظر زاده – احمد قندهاری – سید فرزام حسینی – بورلی بریج – حسین نوش آذر –
مهتاب خرمشاهی – دکتر بیژن باران – مجید قنبری – الیسا تنگسیر – مرتضا کیوان هاشمی – بهروز آزاد – گُلاره صفریان –
ابراهیم فلاخی – سودابه اعتمادی- ابوالفضل اردو خانی – عبید – سیمین بهبهانی- دکتر بیژن باران – رضا اغنمی – شهلا زرلکی –