شور زمستان

بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را
با دست های روشن تو می توان گشود

**************************

جُنگ گذرگاه – اسفند ماه١٣٩٠
شماره  ١٢۴یازدهمین سال انتشار

********************************

جُنگ اسفند ماه گذرگاه را این دوستان یاری کرده اند
=======================

محمود کویر – اسد سیف – مینا انتظاری – مجید قنبری – علی اصغر راشدان – پریسا تربتی – مارال شریف پور – سحر مقدم – فریبرز شیرزادی – مهدی استاد محمد – یک دوست – الیسا تنگسیر – برزین آذر مهر- فرج سرکوهی – ویدا فرهودی- فروغ فرخزاد – اسماعیل معزّی – ایرج هراتی – رویا شمس -توران رئیسی – ریتا احمد پناهی – احمد طباطبائی –  امیر هوشنگ برزگر – صفیه ناظر زاده – هوشنگ معین زاده – گلاره صفریان – فرهاد عرفانی ، مزدک – محمود صفریان