گذرگاه آذرماه، ماه آخر پائیز

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم  رونق  زمان  شما نیز بگذرد

باد  خزان   نکبت  ایام    ناگهان

برباغ  و بوستان  شما نیز بگذرد

******************

جُنگ گذرگاه –آذر ماه ١٣٩١

شماره ١٣٣ – دوازدهمین سال انتشار

=================

جُنگ آذر ماه  گذرگاه را این دوستان یاری کرده اند
———————————————————
مصطفا خلجی – منصوره اشرافی – محمود صفریان – توران رئیسی – مهدی رودسری – محمود کویر – بیژن باران – مانا آقائی – سپیده جدیری –
ناصر زراعتی – صفیه ناظر زاده – سعید یعقوبی – هادی خرسندی – فریبا حاج دائی – احمد محمود – عزت الله انتظامی – مسعود ناصری – راحیل آریانا – داود علیزاده –