گذرگاه در آذرماه ۱۳۸۰ در فصل انار متولد شد

آذر ماه آخر پائیر – و – آغاز چهاردهمین سال تاسیس گذرگاه


آذرماه ۱۳۸۰ بود که گذرگاه را برای در رکاب ادبیات فارسی بودن راه اندازی کردیم.

یک دست نبودیم که اصلن صدائی نداشته باشیم، ولی دستان زیادی هم همراهمان نبود، و چنان کم بودیم که صدایش چون همان یک دست بود.

برای خدمت آمدیم و نه برای بدعت، ” هر چند گه گاه گوشه هائی بر این روال داشته ایم ” و برای باز تاب آمدیم و برای ممیز گذاری سره از نا سره.

در تونلی که نویسندگان و آثارشان، شعرا و شعر هایشان منتقدین و نقد هایشان و دیگر عاشقان ادبیات بر طناب جهل حلق آویز بوده و هستند، صدائی شدیم که هم مظلومیت را فریاد زدیم و پاره ای را یارا شدیم که خود بنمایند. و هم دعوت کردیم که با استفاده از کمترین مفر ها خودی بنمایند.

و چه یاران و همکاران با صفا و با وفائی که ما را صادقانه یاری کرده و هنوز هم گذرگاه بر توان شانه های آن هاست که راه می پیماید.

اگر چه همه این ها چیزی جز بضاعتی مزجات نبوده است، ولی توانسته است برگی سبز باشد.

آغاز سال جدید بودنمان را به همه ی مخاطبان و همکاران صمیمانه تبریک می گوئیم و امیدواریم

یارای ادامه باشیم.

*****************************

شماره ١۵٧ درچهاردهمین سال انتشار

آذر ماه١٣٩٣

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

**********************************
محمود صفریان – سعید طباطبائی – کاوه استاد – مجید قنبری – خسرو باقر پور – فریدون مشیری – تورج نگهبان – فریدون توللی – نجمه زارع – یغما گلروئی – دکتر بیژن باران – عباس مؤذن- امیر هوشنگ برزگر- محمد رضا معقول – آرش آذرپناه – کمال دماوندی – دکتر محمود کویر – علی میرعطائی – امیر مهیم – صفیه ناظر زاده –
مهتاب خرمشاهی – عیسا رحمانی –