به امید بهار در پیش رو، با کام  هائی استوار وارد تونل زمستان می شویم

نه  شوق  آینه  روئی نه ذوق  همنفسی
عجب که طوطی ما گرم گفتگوست هنوز

****

جُنگ گذرگاهدیماه  ١٣٩٠
شماره  ١٢٢ – یازدهمین سال انتشار

جُنگ دیماه گذرگاه را این دوستان یاری کرده اند
********************************

علی اصغر راشدان  * دکتر محمود کویر * حمید رضا امیدی سرور* پونه ابدالی * داود آتش بیک *رضا اغنمی * محسن حسام * دکتر محمد ملکی * محمد علی سپانلو * ابوتراب خسروی *
الیسا * ابوالفضل سپاسی * سرروژ استپانیان * نوش آفرین ارجمند * اردشیر زاهدی *
نزار قبانی * امیر هوشنگ برزگر * آلیس مونرو * مژده دقیقی * محمد پناهی سمنانی *
فریبرز شیرزادی * علیرضا مجیدی * احترام سادات توکلی * دکتر علیرضا احمدی یزدی *
عیدی نعمتی * مجید قنبری * مسعود ناصری * نهال سبحانی * صفیه ناظر زاده * آریو ساسانی *
دکتر مسعود نقره کار * شهره احدیت * محمد شمس لنگرودی * مانا آقائی * علیرضا عباسی *
بابک صحرانورد * فرهاد پیر بال * مرضیه رسولی * احمد طباطبائی * سماء نورانی * سارا شاد* فرشته نوبخت * غلامرضا بروسان * محمود صفریان *

==========================