گذرگاه در پائیز

شماره ١۵۶ در سیزدهمین سال انتشار

آبان١٣٩٣

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
**********************************
ندا ایرانی – محمود کویر – حسین دولت آبادی- عیدی نعمتی – فرامرز پور نوروز – حمید رضا رحیمی – مجید میرزائی – بهومیل هرابال – الیسا تنگسیر – دکتر بیژن باران – احمد قتدهاری – محمد حسین باقی – کبرا شکری –
محمود صفریان – آریا ساسانی – مجید قنبری – سیمین بهبهانی – مانا آقائی – خسرو باقرپور – هوشنگ ابتهاج –
مرضیه رستگار – نوش آفرین ارجمند – پونه ابدالی – الهه مشتاق علی میرعطائی – سعید طباطبائی –
===============================