این تصویر یا این قبض جریمه که در دنیا می تواند نمونه و بی نظیر باشد با یک ی میل برای ما رسیده است.
صمیمانه امیدواریم که واقعی نباشد چون پایمال کننده کرامت انسانی است.
چنین باشد کم کم برای حرف زدن  ِ بدون گذاشتن انگشت در دهان و به دنبالش برای تنفس با صدا ” نفس عمیق ” نیز باید منتظر بود.
اگر  فکر شود که گربه ها از باز بودن در دیگ حتا یک لحظه حیا کنند اشتباه کرده ایم.
جالب این است که اگر کد ۴ برای لاک هر ناخن ۵۰۰۰ تومان جریمه است، چرا این مامور ۲۲۵۰۰ تومان جریمه کرده است؟ یعنی این خانم چهار و نیم !!! انگشتش لاک داشته؟

” اگر سر به سر تن به کشتن دهیم “….از آن به که تن را به گستاخی دشمن دهیم