گرچه باغچه کوچک ما سیب نداشت…ولی لیمو، پرتقال ، انار، گیلاس، و انگور، داشت…