یک اشاره بر نوشته یک دوست
کمال دماوندی

جناب احمد طباطبائی عزیز
گرایش به سوی کشورهای فقیر و گمنام آفریقائی از سوی جمهوری اسلامی فقط به دلیل دستوری است که برایشان صادر شده است. مثل هر حرفی که می گویند و هر عمل دیگری که انجام می دهند. این قوم مفلوک اراده ای از خود ندارند جز اینکه با اشاره جای دوست و دشمن را بنمایانند.
همه کشور های آفریقائی که در نوشته خود نام برده اید در دایره تسلط دولت فخیمه انگلیس هستند ” مستعمراتی غیرعیان ” و بنحوی باید کمک شوند. لذا به جمهوری اسلامی که دست نشانده و سر سپرده است دستور کمک به آنها صادر شده است
متاسفانه آب از سر چشمه گل آلود است.