روزه برای این است که:
از روز های معمولی کمتر غذا خورد وتفاوت مصرف معمو لی و مصرف کمتر را به نیازمندان کمک کرد.

اما اگر قرار باشد نه تنها به اندازه هر روز بلکه بسیار بیشتر، انواع غذا ها را مصرف کرد، هدف روزه داری را زیر پا گذاشتن است. و چنین روزه داری یک فریبکار است و کلاه سر خود ، دین خود و خدای خودگذاشته است.

به بهانه روزه داری سفره افطار را با انواع حلوا ها و تنوع غذا ها و به مقدار زیاد، رنگین کرد و شکم را چون طبله عطار در حد ورم کردن انباشت و خوشحال بود که صواب دارد انجام می شود و فریضه دینی است که دارد بجا آورده می شود، بی تردید مرتکب گناهی کبیره شدن است و می شود جای مهر بر پیشانی از سر ریا.

خدا بر اعمال و رفتار و ذهن شما آگاه است، کلاه گذاری نکنید. شما که اعتقاد دارید بدانید که چنین فریبکاری شما را در آتش جهنم جزغاله می کند. ما گفته باشیم