پائی را که بعنوان آخرین گام در پایان یازدهمین سال با شما بودن بالا برده بودیم روز اول آذرماه ۱۳۹۱ با انتشار گذرگاه براولین صفحه دوازدهمین سال فعالیت بر زمین گذاشتیم ،  و به امید یاری هایتان، دوستی ها و همکاری هایتان قصد ادامه داریم.
هوا بس تیره و تار است
و راه پیش پاهامان هموار نیست
و از هر سو
زمنجنیق فلک سنگ فتنه می بارد
وپیمودن چنین راهی همراه می خواهد
و شما که باشید سترگی راستایتان
و گرمی واژه های مهرتان
صبح را از بطن تاریکی
بیرون می کشد
و امکان می دهد که
امید باز هم بتواند ریشه بدواند
با ما باشید و امکان بدهید این کورسو
کماکان تابش داشته باشد
سردبیر