فروش فیلتر شکن در دکان های مربوطه،و در پناه و نگاه و حراست آنها ئی که فیلتر را آورده اند برای خود حکایتی است از هزاران حکایت های این چنینی.
هم فیلتر از آن هاست، هم فیلتر شکن…
حافظ میفرماید:
دردم از یار است و درمان نیز هم …