نوشته بسیار خلاصه ایست در مورد خط فارسی از استاد دکتر محمود کویر- بسیار جاندار و گویاست.

خط فارسی، خط عربی نیست
حروف الفبای فارسی پنجاه درصد از دبیره ی مانوی، سی درصد از دبیره اوستایی،هشت درصد از دبیره پهلوی است. دوازده درصد هم دبیره نویسان ایرانی در دربار خلیفگان مسلمان بر ان افزودند. این الفبا و خط فارسی است. خط امروز ما به هیچ عنوان عربی نیست بلکه مانوی و کمی پهلوی و اوستایی است. خط و دستورزبان را برادارن سگزی و سیبویه که ایرانی بودند برای عربان پدید اوردند. این همه که نوشتم نشان توهین به عرب و یا هیچ قوم دیکری نیست. من تنها به بیان تاریخ پرداختم. این نیز نمونه خط مانوی است