میگویند، تاریخ را فاتحان نوشته ومینویسند،  ویادمان باشد که اولین مورخ تاریخ از تبار اسکندر” هرودت ” بود که مغرض نگاری زیاد دارد.  بنابراین آنچه را که در مورد دروغین بودن حمله اسکندر میگوئید وگفته اند دور از تصور نیست . ضمن اینکه علم وتکنولوزی قرن حاضر توانسته است بسیاری از فرضیات را ثابت کند . وچه بسا اگر فاتحان قرن حاضر اجازه به علم دهند این موضوع روزی از فرضیه به واقعیت تبدیل شود وتاریخ ایران زمین را از ننگ این شکست برهاند.