با دین یا بدون آن،

انسانهای خوب کارهای خوب می کنند

و انسانهای شرور، کارهای شرارت بار.

اما برای اینکه انسانهای خوب

کارهای شرورانه بکنند،

به دین نیاز است