هرکس چفیه که نشان ضدیت با هویت ایرانی است

برگردن بی اندازد بدون شک ایرانی نیست و طبق دستور

از اربابان خارجی خود وظیفه نابودی تاریخ ایران را

دارد.

هوشیار باشیم و بعنوان یک وظیفه همه آنهائی را که

نمی دانند متوجه کنیم..