از این پس تکه های این چنینی را منتشر می کنیم
تا خداب ناکرده یادمان نرود که در کدامین بهشت!
هستیم
—————————————

گفت:  بفرمایید داخل ماشین.
گفتم:  چرا؟ حجاب من که مشکلی نداره.
گفت:  پوستت رو برنزه کردی!
گفتم:  من از موقعی که به دنیا اومدم سبزه بودم و اگر نتونید غیر از اینو ثابت کنید علیه تون شکایت می کنم.