از مردم دنیا یک سوال پرسیده شد :
” نظر شما درباره کمبود غذا در سایر کشورها چیست؟ “
وخواسته شد که نظرات خود را به شماره ای اس ام اس کنند.
پس از چند هفته هیچ نظری دریافت نشد. می دانید چرا؟
چون :
آفریقایی ها نمی دانستند غذا چیه !
آسیایی ها نمی دانستند نظر چیه !
اروپایی ها نمی دانستند کمبود چیه !

آمریکایی ها هم نمی دانستند سایر کشورها چیه