گاه واژه ها به یاری شاعر یا نویسنده ای چه گرم و خوشایند سروده یا نوشته می شوند. و ظرافت ،زیبائی و بداعت آن ها عطر افشان می گردد.
ما در ادبیات سترگمان از این شاهکار ها کم نداریم.
به این دو بیتی ” رباعی ” بابا طاهر توجه کنید روح آدم تازه می شود:

نسیمی کز بن آن کاکل آیو
مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو
چو شو گیروم خیالش را در آغوش
سحر از بسترم بوی گل آیو