برای آگاهی شما عزیزان یاد آور می شویم که

هر شماره جُنگ ماهانه گذرگاه بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ صفحه مطلب دارد که با همت عاشقان ایران و ادبیات آن، ترتیب، تنظیم و منتشر می شود.

این تلاش و حاصلش که گذرگاه است به همه عاشقان ادبیات تقدیم می شود.     شورای نویسندگان