برای آگاهی شما عزیزان یاد آور می شویم که

هر شماره جُنگ ماهانه گذرگاه بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ صفحه مطلب دارد که با همت عاشقان ادبیات و دوستداران ایران زمین، ترتیب، تنظیم و منتشر می شود
این تلاش و حاصلش که: رسانه گذرگاه است به همه شما تقدیم می شود. شورای نویسندگان