قسمتی از یک نامه دریافتی
همه می دانیم که غزاله علیزاده را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۵ در جواهر ده ” یکی از دهات ییلاقی رامسر ” از درختی حلق آویز یافتند.
می دانیم:
او یکی از امضاکنندگان بیانیه‌ی ۱۳۴ نفر به‌عنوان «مانویسنده‌ایم ” بود و همه ما حساسیت رژیم را در برخورد با امضا کنندگان این اعلامیه می دانیم.

در مورد حلق آویز شدنش همان موقع نوشتند:

” غزاله دو روز پیش از این حادثه از مشهد به رامسر رفته بود تا آگاهانه به مرگ بپیوندد ”

کمی شوخی به نظر نمی رسد، ؟ که نویسنده ای به هوشمندی غزاله برای اینکه خودش را حلق آویز کند بلند شود از مشهد ” و نه از یکی از شهرهای نزدیک رامسر و یا از خود رامسر ” برود آن هم به جواهر ده که مدتی محل خوشگذرانی جمعی از رجال حکومتی بوده است.؟ در حالیکه مشهد ” ترقبه ” را دارد و بسیار جاها ی دیگر اگر قرارش خودکشی در جائی مصفا بوده است.
واقعیت چیست؟