از دوستی شنیده بودم دیدن عکس هائی که هرماه در گذرگاه گذاشته می شود با نامگذاری جالب آن ها می تواند
ضن سرگرمی، بسیار آموزنده باشد.
فرصی یافتم تا توصیه این دوست را اجرا کنم، امروز عکس های حدود بیست شماره گذرگاه را نگاه کردم.
بسیار دیدنی و موردی از آن ها تفکر بر انگیز بود.
چندتائی از آن ها را نام می برم.
درهمین شماره آخر یعنی شماره اسفند ماه عکس ” انسان !! ” بسیار تفکر برانگیزاست.
در شماره ۱۱۶ عکس” مرد هندی و خانوده اش ” می تواند درست باشد؟
در ۱۱۷ ” عشق بازی قورباغه ها ” بی تردید شکار یک لحظه ی، عکاسی آماده است.
با دیدن عکس ” این مرد لیاخف است ” در شماره ۱۱۸ متوجه شدم که همسایه زیاده طلب و خبیث شمالی ما همیشه برایمان لیاخف بوده و هست…بسیار بی صفت و خود خواه هستند. اگر می توانستم ایران را آتش می زدم تا زیر سلطه این وقیحان تاریخ قرار نگیرد.
در شماره ۱۱۹ هم، ” بوسه خورشید ” رمانتیک است و هم ” زن ذلیل ” بسیار گویا ست….دو عکس قشنگ هستند.
در ۱۲۰ از عکس “ ادا ” بخاطر نوشته زیرش خوشم آمد. و از عکس ” پائیز رنگی.
بازی چهره ” در ۱۲۱ دیدنی است. و ازعکس گویای ” جای شکرش باقی است که یکی سالم مانده ” …آن هم چه یکی ی. خنده ام گرفت.
در عکس ” یک نوع معاشقه ” چه ایهام قشنگی دیده می شود. این عکس در شماره ۱۲۲ نصب است.
در سرمای بهمن ماه دیدن عکس ” صحرا ” دیدنی ست. از عکسی دیگری در ۱۲۳ بنام ” جمع خانوادگی ” که یکدنیا حرف دارد نیز خوشم آد.
در ۱۲۴ عکس ” سبز شدن….” تمسخر کردن مردم را می نمایاند….می رساند که پاره ای مامور مزخرف گوئی هستند.
بهار آمد ” سوار برچه رنگ شادی است. این عکس را در شماره ۱۲۵ ملاحظه کنید.
یقین کن !سفره ی بی نانِ من آبستن طغیان و توفانست ” عکس دیدنی شماره ۱۲۶ است
در بسیاری از شماره ها به شکل های مختلف همراه با عکس گذرگاه را نمایانده است در شماره ۱۲۷گذرگاهش دیدنی است.
در شماره ۱۲۸ این گذرگاه نیز دیدنی است
فتوا برای یک سوراخ ” بیشتر را در شماره ۱۲۹حتمن ببینید
به واقع ” آنکه بامش بیش حرصش بیشتر ” در ۱۳۰ هم دیدنی است.
شاید شما بتوانید متوجه بشوید که ” این با کی عکس گرفته است ” چه طنز گزنده ای ….در شماره ۱۳۱
چه تلاشی ، تا حدی که طفلک با آن جثه پاهایش از زمین هم کنده شده است. عکس تلاش را درشماره ۱۳۲
ببینید.
در ۱۳۳ عکس بدون شرح، یک دنیا شرح دارد.
بنظر من این ” سخاوت ” کم و کوچکی نیست در شماره ۱۳۴ آمده.
در عکس ” شمر ” که در شماره ۱۳۵ آمده خرافات تا عمقش نشان داده می شود.
————
امید وارم توانسته باشم اشارات مثبتی داده باشم….فرصت کردید حتمن ببینید.