یک شب پرفی

این هم یک شب برفی
گذرگاه شماره ١٧٢ مربوط به اسفند ماه ١٣٩۴ در پانزدهمین سال فعالیت

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
محمود صفریان – دکتر محمود کویر – تورج نگهبان – ابوالفضل سپاسی – هاشم کرباسی – احمد قندهاری – حسنا محمد زاده
بهروز آزاد – روژی ام – ابراهیم ناصری – هاشم کرباسی – صفیه ناظر زاده – خسرو باقر پور – م. ر. محب – علیرضا میبدی – علی مدرسی – کاوه استاد – شادی سابجی – صادق شکیب – سهیل پارسا – تارا سیاوش – محمد احمدی – الیسا تنگسیر
آندره ژید – داراب پهلوان – پرویز نادری    –