آقای صفریان گرامی

کتاب روزهای آفتابی کتاب خیلی قوی هستش در مقایسه با شام با کارولین. همانا که این قدر خواندن این کتاب پر از لذت و غم بود که تصمیم گرفتم آن ها را در یک مقاله بنویسم. مقاله را در ۸ صفحه تدوین کرده ام که البته هنوز بخش هایی از آن ناقص است. بخش هایی در باب نقد و بخش اعظم آن را باب توضیح راجع به سبک و نحو این کتاب….
داستان پیوک و غنچه را خیلی دوست داشتم
روزهای آفتابی