” وقتی حقیقت؛ آزاد نیست
آزادی؛ حقیقت ندارد ”
ژاک پره ور