آلمانی ها روزی چند رکعت نمازمی خوانند ؟
آدم نمی داند آلمانی ها روزی چند رکعت نمازمی خوانند؟ چه دعا ها ونذرونیازهائی بلدند؟ یا وقتی می روند به کلیسا چقدر ضجه می زنند وخدا خدا می کنند که خداوند اینهمه به آنان لطف دارد؟
ما روزی ۱۷ رکعت نمازمی خوانیم ، روزه مان سرساعت ودقیقه است ، عزاداری وگریه وزاری مان باندازه کافی وشاید یک کمی هم بیشتر ازاندازه کافی، باوجود این معلوم نیست چرا خداوند تبارک وتعالی نظرلطفی را که به آلمانی ها دارد به ما ندارد وچرا مغزی را که به آنان داده است به ما نداده ؟
پروردگارا ما که بیشترازآلمانی ها مخلصتیم …؟ آنها فقط صبح یک شنبه ، یک ساعتی می روند به کلیسا ، چهارتا شمع روشن می کنند ، به حرف هائی که کشیش شان به زبان خودشان می گوید گوش می کنند، یک آمین خشک وخالی می گویند وبرمی گردند منزل ودوباره مشغول می شوند به نوشیدن آبجو وخوردن سوسیس وکالباس وماچ وبوسه …
ما روزی پنج بار ترا سجده می کنیم .تا آنجا که ممکن است از منکرات دوری می کنیم ، به حرفهائی که آخوندمان به عربی می گوید ویک کلمه آنرا نمی فهمیم بخاطرگل روی جنابعالی گوش می کنیم . سینه می زنیم ، زنجیرمی زنیم ، قمه می زنیم ،گریه می کنیم ، نمازشب می خوانیم ، نمازجماعت می خوانیم ، با همین بودجه ضعیف مان چلوخورش قیمه نذر می کنیم ، ولی بازهم به ما فکرواندیشه ای را که به آلمانی ها داده ای نمی دهی …
پروردگارا ما هم آدمیم ، ما هم دلمان می خواهد چیزهای قشنگ قشنگ وبدرد بخور اختراع کنیم .ماهم می خواهیم کاری بکنیم که نسل های بعد بگویند دست ایرانی ها هم درد نکند که فلان چیزرا ابداع کردند …آخر فکری به حالمان بکن.
بعد از آنکه ادیسون بفکر اختراع برق افتاد و گراهام بل تلفن را اختراع کرد، کاش فکرش را به کله ما انداخته و راه وچاهش را یادمان داده بودی که ماهم کامپیوتر را اختراع کنیم تا کاری کرده باشیم و وقتی درآن دنیا چشم مان افتاد توی چشم این خارجی ها ، بتوانیم سرمان را بالا نگاه داریم .
خودت که می دانی، بدون تائیدات وخواست تو چنین کارهائی میسر نیست، و بدون کمک تو کسی به عقلش نمی رسد از زباله برق تولید کند آنهم برقی که یک سرسوزن بوی زباله ندهد !
خدایا هنوزهم دیرنشده ، کمک مان کن که ما هم کارمفیدی بکنیم وروزقیامت حد اقل یک سوزن دست بگیریم وبگوئیم آهای ملت، این سوزن را هم ما برای رفاه مردم دنیا اختراع کرده ایم . این صحیح است که در قرن بیست ویکم، ما هنوز مداد تراش و سوزن وانگشتانه را هم ازچین وارد کنیم… ؟
خدایا حتمن ، بهترازما وزودتر ازما خبرداری که آلمان ازکشورهای همسایه زباله وارد می کند واز بازیافت این زباله ها ، برق تولید می کند ؟
همین زباله ای را عرض می کنم که بوی گندش آدم را خفه می کند و ما کیسه اش را با اکراه تا نزدیک سطل زباله می بریم و همانجا پرتش می کنیم …
خدایا درکارت فضولی نمی کنم ونمی گویم به ما هم عقل آلمانی بده یا مغزما را با مغزآلمانی ها عوض کن…ولی اینقدرشعوربهمان عطا کن که لااقل کیسه زباله را بیندازیم داخل سطل…!
پروردگارا نمی شد فکرتولید برق از زباله را به کله ما بیندازی؟ بندگان بدی هستیم یا کم زباله تولید می کنیم ؟ یک نگاهی به ساحل دریای مازندران مان بکن ، به هرکجا که می روی پراززباله است . با همین زباله هامی توانستیم به کشورهای اطراف هم برق صادر کنیم.
آلمانی ها اول آمدند زباله هایشان راتفکیک کردند : کاغذ ومقوا توی یک سطل، پلاستیک ونایلن وفلز، توی یک سطل ، ته مانده خوراکی ها توی یک سطل ، شیشه ها به ترتیب رنگ درسه ظرف جداگانه ، بقیه چیزهائی که آدم نمی داند با آنها چه باید کرد دریک سطل، باطری دریک ظرف ووسایل برقی مثل توستر واطو درجائی مشخص.کفش ولباس کهنه هم درظرفی دیگر…وبعد شروع کردند به بازیافت زباله ها …
وکاشکی به همین تفکیک زباله واستفاده از زباله های خودشان قانع بودند ،حرص می زنند لامصب ها! اخیرا ازکشورهای همسایه مثل انگلیس وایرلند وایتالیا هم زباله وارد می کند وازآن برق تولید می کنند. جلوی اینها را بگیرلطفن ، ول شان کنی پس فردا اختراعاتی می کنند که عقل جن هم به آن نمی رسد ها ….
قبول دارم ، ما هم از زباله هایمان استفاده می کنیم ، ولی نه آنطوری که آلمانی ها استفاده می کنند .
ما زباله هایمان را کنار دریا پخش می کنیم تا درفصل تابستان، خانم هائی که به شمال می روند هوس آبتنی به سرشان نزند واسم دریا را که می شنوند، دردماغ شان را بگیرند وبگویند با چادر وچاقچور برویم توی آب تازه بوی گند زباله ها راهم تحمل کنیم ؟ مگه مریضیم ؟
خدایا همین که ما را برعکس خارجی ها به راه راست هدایت کرده ای که خود را بهترین آدمهای روی زمین بدانیم ممنونیم، ولی یک کمی عقل هم بهمان عنایت می کردی بد نبود ها… جای دوری نمی رفت و ثواب هم داشت